Search This Blog

திருக்குறள்

அறத்துப்பால் - குறள் வரிசை | பதிவு வரிசை

குறள் பால்: அறத்துப்பால் குறள் வரிசை - Index - Pointers to Kurals (Ordered) - Each Kural in Different pages பதிவு வரிசை - All Posts/Kura...

Tuesday, January 2, 2018

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம்

குறள் 273
வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று
[அறத்துப்பால், துறவறவியல், கூடாவொழுக்கம்]

பொருள்
வலி - வன்மை; காண்க:வலாற்காரம்; நறுவிலி; அகங்காரம்; வல்லெழுத்து; தொகைநிலைத்தொடர்மிக்குவருஞ்செய்யுட்குணம்; பற்றுக்கோடு; பற்றிரும்பு; தொல்லை; நோவு; ஒலி; சூள்; வஞ்சகம்; இழுக்கை; இசிவுநோய்வகை; வலிமைமிக்கவன்; கோடு; குரங்கு.

இல் - இடம்; வீடு இல்லறம் மனைவி மருதமுல்லைநிலங்களின்தலைவியர்; குடி இராசி தேற்றாங்கொட்டை இன்மை சாவு எதிர்மறைஇடைநிலை; ஐந்தாம்வேற்றுமைஉருபு; ஏழாம்வேற்றுமைஉருபு.

இல் - il   n. இன்மை 1. Non-existence;இன்மை. (நாலடி. 52.) 2. Death; சாவு (சூடா.)part. (Gram.) A negative sign; ஒர் எதிர்மறையிடைநிலை செய்திலேன்.

நிலைமை - இயல்பு; வாழ்க்கைநிலை; நிலை; நிலவரம்திண்மை; உறுதி; உண்மை; புகழ்; வீடுபேறு; நிலவுடைமை

யான் - தன்மையொருமைப்பெயர்; variyāṉ   s. the 18th of the astrological yogas; 2. an ascetic, வரிடன்.

வல் - வலிமை; திறமை; மேடு; சூதாடுகருவி; முலைக்கச்சு; விரைவு.

உருவம் - வடிவம்; உடல் அழகு நிறம் வேடம் சிலை மந்திரவுரு; கூறு தெய்வத்திருமேனி.

பெற்றம் - peṟṟam   n. பெற்று. 1. Greatness; பெருமை. பெற்றமாளிகை (திவ். பெரியதி. 10,1, 10). 2. Wind, air; காற்று. பெற்றம் பெற்றவன்(பாரத. வாரணா. 11). 3. Bull or cow; மாடு.(தொல். பொ. 594.) 4. Buffalo; எருமை. (தொல்.சொல். 400, உரை.) 5. Taurus of the zodiac;இடபராசி. (W.)

புலியின் - புலி - ஒருவிலங்குவகை; ஒருமுனிவன்; வேங்கைமரம்; சிங்கம்; சிம்மராசி'நால்வகைச்சாந்தினுள்ஒன்று; மயிர்ச்சாந்து; உண்ணாக்கு; சூதுகருவியுள்ஒன்று.

தோல் - சருமம்; உடம்பின்; மேலுள்ளதோல்'புறணி; விதையின்மேற்றோல்; கேடகம்; துருத்தி; மெல்லென்றசொல்லால்விழுமியபொருள்பயப்பச்செய்யும்நூல்; புகழ்; அழகு; சொல்; யானை; தோல்வி; நற்பேறின்மை; உடம்பு; பக்கரை; மூங்கில்

போர்த்து - போர்த்தல் - தரித்தல்; மூடுதல்; சூழ்தல்; மறைத்தல்

மேய்ந்து - மேய்தல் - விலங்குமுதலியனஉணவுகொள்ளுதல்; பருகுதல்; கெடுத்தல்; மேற்போதல்; திரிதல்; காமுகனாய்த்திரிதல்; கவர்ந்துநுகர்தல்; கூரைமுதலியனபோடுதல்.

அற்று - அத்தன்மையது; அதுபோன்றது; ஓர்உவமஉருபு; ஒருசாரியை.

முழுப்பொருள்
தன்னுடைய மனதில் (அவனுடைய கொள்கையில்) நிலையாக இல்லாதவன், அவன் மனதில் எடுத்துக்கொண்ட தவத்திற்கு (ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு எண்ணத்தை அல்லது ஒரு செய்கையை அல்லது ஒரு பழக்கத்தை துறக்கவேண்டும் என்று எண்ணி - அதாவது ஒழுக்கமாய் வாழவேண்டும் என்றெண்ணி) தேவையான மனத்திட்பமும் மனதை அடக்க வேண்டிய திறன் இல்லாதவன் (திறனை கற்காதவன் / பழகாதவன்) வாழ்வில் வீடுபேறு (பெருமை, வலிமை) அடையவேண்டி ஆசைப்படுதல் பசு புலித் தோலினை போர்த்திக்கொண்டு தன்னை புலி என்று ஏமாற்றிக்கொள்வது போன்றதாகும்.

பசு புலியின் தோலினை போட்டுக்கொள்வதால் புலியின் வலிமை பசுவிற்கு வந்து விடாது. அதேப்போல், புலி வேடத்தில் போய் புல்லை மேய்ந்தால் நமக்கு தான் அசிங்கம் ஏனெனில் புலி புல்லை தின்னாது. புலி வேடத்தில் போய் நாம் தின்னால் இது புலி அல்ல பசு என்று எளிதாக நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள் கண்டுபிடித்துவிடுவர். நம்மை பார்த்து சிரிப்பர்.

ஆதலால் வீடுபேறு வேண்டுவோர் ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தீயொழுக்கத்தை கடைப்பிடிப்பது (புலி தோலை போர்த்திக்கொண்டு புல்லை மேய்வதுப் போல) வலிமை/பயன் தராது.

மேலும்: அஷோக் உரை

பரிமேலழகர் உரை
வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம்- மனத்தைத் தன் வழிப்படுத்தும் வலி இல்லாத இயல்பினை உடையான் வலியுடையார் வேடத்தைக் கொண்டு தான் அதன்வழிப்படுதல்; பெற்றம் புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்தற்று - பசு 'காவலர் கடியாமல்' புலியின் தோலைப் போர்த்துப் பைங்கூழை மேய்ந்தாற் போலும். (இல்பொருள் உவமை. 'வலிஇல் நிலைமையான்' என்ற அடையானும், மேய்ந்தற்று என்னும் தொழில் உவமையானும் வல் உருவத்தோடு மனவழிப்படுதல் என்பது பெற்றாம். காவலர் கடியாமை 'புலி புல் தின்னாது' என்பதனாலும் அச்சத்தானும் ஆம். ஆகவே, வல்உருவங் கோடற்குப் பயன் அன்ன காரணங்களான் உலகத்தார் அயிராமை ஆயிற்று. இவ்வாறு தனக்குரிய இல்லாளையும் துறந்து வலியும் இன்றிப் பிறர் அயிராத வல்உருவமுங் கொண்டு நின்றவன் மனவழிப்படுதலாவது, தன் மனம் ஓடிய வழியே ஓடிமறைந்து பிறர்க்கு உரிய மகளிரை விழைதலாம். அவ்வாறாதல், பெற்றம் தனக்கு உரிய புல்லைவிட்டுப் பிறர்க்குரிய பைங்கூழை மேய்ந்தாற்போலும் என்ற உவமையான் அறிக.).

மணக்குடவர் உரை
வலியில்லாத நிலைமையை யுடையவன் வலிதாகிய தவவுருவங் கோடல், பெற்றமானது பிறர் பயப்படும்படி புலியினது தோலைப் போர்த்துப் பைங்கூழ் மேய்ந்த தன்மைத்து.

மு.வரதராசனார் உரை
மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்கொண்ட வலிய தவக்கோலம், புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை பசு மேய்ந்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை
கெட்டவன் நல்லவன் போல நடிப்பது, பசு புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு மேய்ந்தது போலாகும்.

027 தவம்

பால் - அறத்துப்பால்
இயல் - துறவறவியல்
அதிகாரம் - தவம்

சுட்டியை தட்டுக (குறளே இங்கு சுட்டி)

குறள் 261
உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை 
அற்றே தவத்திற் குரு

குறள் 263
துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்

குறள் 266
தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு

குறள் 267
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.

பதிவு வரிசை

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்

குறள் 263
துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்
[அறத்துப்பால், துறவறவியல், தவம்]

பொருள்
துறத்தல் - கைவிடுதல்; பற்றற்றுத்துறவுபூணுதல்; நீங்குதல்.

துறந்தார் - tuṟantār   n. துற-. Ascetics,recluses, as having renounced the pleasures ofthe world; [பற்றுவிட்டவர்] சன்னியாசிகள். துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் (குறள், 22).  

துறந்தார்க்குத் - துறந்தவர்களுக்கு

துப்புரவு - tuppuravu   n. துப்பு¹ + உரவு 1.Ability, cleverness; சாமர்த்தியம் சர்வேசுவரனைக்கேள்விகொள்ளவேண்டாதபடி துப்புரவுடையன (ஈடு,1, 5, 3). 2. Necessity; வேண்டற்பாடு 3. Excellence; மேன்மை (W.) 4. Beauty; அழகு (W.)5. Established custom, order, propriety ofconduct; முறைமை ; தூய்மை; நுகர்ச்சிப்பொருள்; ஐம்பொறிநுகர்ச்சி; அனுபவம்; திறமை; முறைமை; மேன்மை; வேண்டற்பாடு; அழகு.

வேண்டுதல் - vēṇṭu-   5 v. cf. வேள்-. [K.bēḍu.] tr. 1. To want, desire; விரும்புதல்.பகலோடு செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவன் (கலித்.145). 2. To beg, entreat, request; பிரார்த்தித்தல். வேண்டித்தேவ ரிரக்கவந்து பிறந்ததும் (திவ்.திருவாய். 6, 4, 5). (பிங்.) 3. To listen to witheagerness; விரும்பிக் கேட்டல். அன்னைவாழி வேண்டன்னை (ஐங்குறு. 101). 4. To buy, purchase;விலைக்கு வாங்குதல். (நாமதீப. 704.)--intr. To beindispensable; to be necessary; இன்றியமையாததாதல். வேண்டுமே காக்கை கடிவதோர் கோல்(நாலடி, 41).
வேண்டி - vēṇṭi   prep. id. For thesake of; பொருட்டு. அதை எனக்கு வேண்டிச் செய்.
வேண்டிக்கேள்-தல் [வேண்டிக்கேட்டல்] vēṇṭi-k-kēḷ-, v. tr. id. +. To beseech;மன்றாடிக்கேட்டல். (யாழ். அக.; 

மறத்தல் - அயர்த்தல்; அசட்டைபண்ணல்; ஒழிதல்; நினைவின்றிப்போதல்; பொச்சாப்பு.

மறந்தார்

கொல் - இரும்பு; உலோகம்; கொலைத்தொழில்; வருத்தம்; கொல்லன்; கொல்லன்தொழில்; கதவில்தைக்கும்இரும்பு; குறுக்குத்தாழ்; ஐயப்பொருள்தரும்ஓர்இடைச்சொல்; ஓர்அசைநிலை.

மற்றையவர்கள் - மற்றவர்கள்; பிற மக்கள்

தவம் - tavam   n. tapas. 1. Penance,religious austerities; பற்றை நீக்கிக் காயக்கிலேசஞ்செய்துகொண்டு கடவுளை வழிபடுகை. தவஞ்செய்வார்தங்கருமஞ் செய்வார் (குறள். 266). 2. Result ofmeritorious deeds; புண்ணியம் தவந்தீர் மருங்கிற்றனித்துய ருழந்தோய் (சிலப். 14, 26). 3. Householder's life, dist. fr. naṟṟavam; இல்லறம் தவஞ்செய்வார்க்கு மஃதிடம் (சீவக. 77). 4. Chastity; கற்பு தேவியுள்ளத் தருந்தவ மமையச்சொல்லி(கம்பரா. திருவடி 9). 5. A section of the kalam-pakamவெப்பம்  ' பற்றுநீங்கியவழிபாடு; புண்ணியம்; இல்லறம்; கற்பு; தோத்திரம்; தவத்தைப்பற்றிக்கூறும்கலம்பகஉறுப்பு; வெப்பம்; காட்டுத்தீ.

முழுப்பொருள்
துறத்தல் என்றென்பது ஒன்றைவிட்டு நீங்குதல் அல்லது ஒன்றை கைவிடுதல் அல்லது ஒன்றில் இருந்து பற்றற்று இருத்தல். அப்படி ஒருவர் இருப்பாரானின் அவருக்கு சில தேவைகள் என்று வரக்கூடும். அதனை துறவாதவர்கள் செய்துக்கொடுக்க வேண்டும். அதுவே அவர்களுக்கு நெறி.

இல்லறத்தை துறந்து துறவறம் பூண்டவர்களுக்கு உணவு, ஆடை, தங்குமிடம் (முக்கியமாக குளிர்காலத்தில்) ஆகியவை தேவைப்படும். அதனை இல்லறத்தில் இருப்போர் செய்து தர வேண்டும். இதனால் இல்லறத்தில் இருப்போர் துறவோருக்கு ஈடு என்று பொருள் அல்ல. அது கடமை அவ்வளவு தான்.

சற்று யோசித்தால், எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், ஒருவர் நம் வீட்டில் சிலவற்றை துறந்து வாழ்வார்கள். உதாரணமாக ஒருவர் சபரிமலைக்கு விரதம் இருக்கிறார் அல்லது வாரத்தில் ஒருநாள் விரதம் இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கையில் அவர்களின் விரதத்தை மதித்து அவர்களுக்கு தொந்துரவு தராமல் இருக்க வேண்டும். சிலர் கொள்கை ரீதியாக மது அருந்த மாட்டேன் என்று இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கையில் அவர்களை ஒரு பெக் என்று வற்புருத்தக் கூடாது. 

மேலும்: அஷோக் உரை

துறத்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றையவர் தவம்

‘துறந்தவர்களுக்கு ஈந்து அவர்களைப் பேணவேண்டும் என்பதற்காகவே மற்றவர்கள் தங்கள் தவத்தை மறந்தார்கள் போலும்!’. கிளிகள் கைதவறி உதிர்க்கும் நெல்மணிகளை மட்டுமே உண்டு ஒரு முனிவர் தவம்செய்தாரென்றும் அவர் முக்திபெற்று இறையுலகு சென்றபோது அங்கே அவருக்கு கதிர்மணிகள் உதிர்த்த பறவைகளும் இருக்கக் கண்டாரென்றும் ஒரு கதை உண்டு. தவம் செய்யும் முனிவன் தன் வீடுபேறுக்காக அதை ஆற்றுகிறான் என்றால் அவனுக்காக உலகியல் துயரங்களை ஏற்று அறமியற்றுவோர் அவனினும் மேல் அல்லவா என்று இக்குறள் வினவுகிறது.
தர்க்கம்சார்ந்து நோக்கினால் இது தவறானதே. துறந்தொர் தங்கள் உளவல்லமையால் விட்டுச்சென்ற உலக இன்பங்களில் இருந்து விடுச்செல்ல இயலாமையினால்தான் இல்லறத்தார் அங்கிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தெரிவு செய்துகொண்ட வழி அல்ல அது, அவர்கள் கிடந்துழலும் வழி. ஆகவே அவர்கள் ஆற்றுவது தவமல்ல. துறந்தோரின் தவத்துக்கு அவர்களின் இல்லறம் ஒருபோதும் இணையும் அல்ல. ஒரு நீதிநூலில் துறந்து தவமியற்றுபவருக்கு இணையானவரே அவருக்கு உதவி செய்வோரும் என்று சொல்லியிருந்தால் அந்த நீதிக்கு என்ன பொருள்? துறவை உச்சத்தில் நிறுத்தும்  ஆசீவக,சமண, பௌத்த ஞானமரபுகளின் பின்னணியில் வந்த வள்ளுவர் உண்மையில் சொல்லவரும் கருத்தும் அதுவல்ல.

இங்கே இவ்வரி அக்கணத்தின் கவித்துவ மன எழுச்சிக்காகவே நிலைகொள்கிறது. கவித்துவத்தாலேயே தன் பொருளை அளிக்கிறது இது. இவ்வாறு முக்கியமான நீதிமொழிகளைச் சொல்லும்போது கவிஞனின் நேரடியான அகஎழுச்சி அதில் கைகூடியிருப்பதைக் காட்டும் குறள்கள் ஏராளமாக உண்டு.

பரிமேலழகர் உரை
மற்றையவர்கள் - இல்லறத்தையே பற்றி நிற்பார், துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டித் தவம் மறந்தார்கொல் - துறந்தார்க்கு உண்டியும் மருந்தும் உறையுளும் உதவலை விரும்பித் தாம் தவம் செய்தலை மறந்தார் போலும். ( துப்புரவு - அனுபவிக்கப்படுவன. 'வேண்டியாங்கு எய்தற்' பயத்தது ஆகலின் (குறள்265) யாவராலும் செய்யப்படுவதாய தவத்தைத் தாம் செய்யும் தானத்தின்மேல் விருப்பம் மிகுதியால் மறந்தார் போலும். எனவே, தானத்தினும் தவம் மிக்கது என்பது பெற்றாம்.).

மணக்குடவர் உரை
துறந்தவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தலை வேண்டித் தவிர்ந்தாராயினரோ? இல்வாழ்வார் தவஞ் செய்தலை. இது தானத்திலும் தவம் மிகுதியுடைத்தென்றது.

மு.வரதராசனார் உரை
துறந்தவர்க்கு உணவு முதலியனக் கொடுத்து உதவவேண்டும் என விரும்பி மற்றவர்கள் (இல்லறத்தினர்) தவம் செய்தலை மறந்தார்களோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை
துறவு மேற்கொண்டவர்களுக்கு உதவ எண்ணி, மற்றவர்கள் தவம் செய்வதை மறந்து இருப்பார்கள் போலும்.

Sunday, December 31, 2017

2017 வரை... 2018 இல்

குறள்கள் புள்ளிவிபரம்

2018 குறிக்கோள் - 260 - 320
2013-2017 குறள்கள் ->  425
2017  குறள்கள் ->  210
2016  குறள்கள் ->  51
2015  குறள்கள் ->  3
2014  குறள்கள் -> 141
2013  குறள்கள் -> 20

Friday, December 29, 2017

026 புலான்மறுத்தல்

பால் - அறத்துப்பால்
இயல் - துறவறவியல்
அதிகாரம் - புலான்மறுத்தல்

சுட்டியை தட்டுக (குறளே இங்கு சுட்டி)

தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்

குறள் 252
பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு

குறள் 253
படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன்
உடல்சுவை உண்டார் மனம்

குறள் 260
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும்

பதிவு வரிசை

படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன்

குறள் 253
படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன் 
உடல்சுவை உண்டார் மனம் 
[அறத்துப்பால், துறவறவியல், புலான்மறுத்தல்]

பொருள்
படை - paṭai   n. படு²-. [K. paḍe.] 1.Army; சேனை (பிங்.) படையியங் கரவம் (தொல்.பொ. 58). 2. Forces for the defence of akingdom, of six kinds, viz., mūla-p-paṭai,kūli-p-paṭai, nāṭṭu-p-paṭai, kāṭṭu-p-paṭai,tuṇai-p-paṭai, pakai-p-paṭai;பகைப்படை என்ற அறவகைச்சேனை. (குறள், 762, உரை ) 3. Mob, rabble, crowd; திரள் Colloq.4. Relations and attendants; பரிவாரம் அவன்படைகளுக்கு யார் போட்டுமுடியும்? 5. Weapons,arms of any kind; ஆயுதம் தொழுதகை யுள்ளும்படையொடுங்கும் (குறள், 828). 6. Instrument,implement, tool; கருவி 7. Means, agency;சாதனம். செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை (குறள்,555). 8. (Jaina.) Traid of excellent things.See இரத்தினத்திரயம் படை மூன்றும் (சீவக. 2813).9. A sledge-like weapon, used in war; முசுண்டி (பிங்.) 10. Ploughshare; கலப்பை (பிங்.) படையுழ வெழுந்த பொன்னும் (கம்பரா. நாட்டு 7). 11.Saddle; குதிரைக்கலனை. பசும்படை தரீஇ (பெரும்பாண். 492). 12. Covering and tra  

கொண்டார் - உடையவர்

நெஞ்சம் - neñcam   n. id. [M. neñca.]1. See நெஞ்சு தாமுடைய நெஞ்சந் துணையல்வழி(குறள், 1299). 2. Love; அன்பு நெஞ்சத் தகநகநட்பது நட்பு (குறள், 786).

போல் - pōl   part. போல்-. [T. pōlu, K.pōl, M. pōluga, Tu. hōlu.] 1. A particle ofcomparison; ஓர் உவமவுருபு. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போ லமைந்து (குறள், 118). 2. An expletive; ஓர் அசைச்சொல். (திருக்கோ. 222.)

நன்று - naṉṟu   n. நன்-மை. 1. That whichis good, goodness; நல்லது அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை யடங்கிடு மாகாதே (திருவாச. 49, 8).(சூடா.) 2. Excellence; சிறப்பு 3. Greatness,largeness; பெரிது (தொல். சொல் 343.) 4. Virtue,merit; அறம் நட்டார் குறை முடியார் நன்றாற்றார்(குறள், 908). 5. Happiness, felicity; இன்பம் நன்றாகு மாக்கம் பெரிதெனினும் (குறள், 328).6. Good deed; நல்வினை சான்றோர் செய்த நன்றுண்டாயின் (புறநா. 34). 7. Benefit; உபகாரம் தக்கார்க்கு நன்றாற்றார் (நாலடி, 327). 8. Prosperity; வாழ்வினாக்கம். நன்றாங்கா னல்லவாக் காண்பவர் (குறள், 379). 9. Heaven; சுவர்க்கம் வாள்வாய் நன்றாயினு மஃதெறியாது விடாதே காண் (கலித்.149). 10. Expr. signifying approval; அங்கீகாரக்குறிப்பு. நன்றப்பொருளே வலித்தேன் (சீவக. 1932).

ஊக்காது - ஆட்டுதல்; நெகிழ்த்துதல்; தப்புதல்; ஆர்வமூட்டுதல்; முயலுதல்; கற்பித்தல்; நினைத்தல்; ஏறுதல்; நோக்குதல்.

ஊக்காது

ஒன்றன் - ஒன்று - oṉṟu   n. [T. oṇḍu, K. ondu, M.onnu, Tu. onji.] 1. The number one; க என்னும் எண் (திவ். திருச்சந். 7.) 2. A person ofconsequence, a person worthy of regard; மதிப்புக்குரிய பொருள் ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரே(குறள், 155). 3. Attaining salvation; வீடுபேறு (திவா.) 4. Union; ஒற்றுமை வேந்தர் வேந்த னிதயமு மொன்றாய்நின்ற வியற்சையை (பாரத. சூதுபோர்.7). 5. Truth; வாய்மை ஒன்றுரைத்து (கம்பரா.கிளை. 24). 6. Semen; இந்திரியம் இரண்டடக்கார்ஒன்று பலகாலமும் விட்டிடார் (திருவேங். சத. 74). 7.Euphemism for urination; சிறுநீர் ஒன்றுக்குப்போய்வா. Colloq. 8. (Gram.) Singular numberof the impersonal class; அஃறிணை யொருமைப்பால். (நன். 263.) 9. That which is imcomparable; ஒப்பற்றது. -- conj. Or; else; விகற்பப்பொருளைக்காட்டும் இடைச்சொல் ஒன்று தீவினையைவீடு, ஒன்று அதன்பயனை நுகர் 

உடல் - uṭal   n. prob. உடன் [T. oḍalu, K.oḍal, M. Tu. uḍal.] 1. Body; உடம்பு (பிங்.) 2.Consonant; மெய்யெழுத்து உடன்மேலுயிர்வந்து(நன். 204). 3. Birth; பிறவி தோலி னுடையாலுந்தீரா துடல் (சைவச. பொது 403). 4. Means, instrument; சாதனம் பசுவதனுஸந்தானத்துக் குடலாமே (ஈடு, 1, 2, 8). 5. Gold; பொன் (திவா.) 6.The wherewithal, money; பொருள் விளக்கேற்றற்குடலில னாப (பதினொ. திருத்தொண். 54). 7. Mainbody of a cloth, excluding the border spaces;ஆடையின் கரையொழிந்த பகுதி உடல் அரக்கு Colloq. 8. Texture of a cloth as judged by thewarp and woof; ஆடையினிழை. Colloq.

சுவை - ஐம் புலன் களுள் நாவின் உணர்வு, உருசி; இன்பம்; இரசம்; இனிமை; கவிதையின் இரசம்; சித்திரை நாள்.

உண்ணுதல் - உணவுஉட்கொள்ளுதல்; பொருந்துதல் நுகருதல்; அனுபவித்தல் இசைவாதல்.

உண்டார் - உண்டவர்

மனம் - நெஞ்சம்; எண்ணம்; விருப்பம்; இந்துப்பு.

முழுப்பொருள்
போர்களத்தில் படைகொண்டவர்கள் பிற உயிர்கள் மீது இரக்கம் அற்றவர்கள். பிற உயிர்களை (எதிரி உயிர்களை) வெட்டி வீழ்த்துவது அவர்களுக்கு ஒரு வெற்றிச் சுவை. அவ்வெற்றியில் கள்வெறியும் உன்மத்தமும் அடைவர். அதில் அவர்கள் வாழ்நாளெல்லாம் திளைப்பர். அவ்வளவு ஏன், தன்மீது வாளின் வெட்டுகள் பட்டாலும், குண்டுகள் சீண்டினாலும், அதன் தழும்புகளை வீர அடையாளங்களாகவே பார்ப்பார்கள். அதற்காக மகிழ்ச்சி அடைவர். எவ்வித குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாமல் இருப்பார்கள்

அதைப்போன்றவர்களே பிற உயிர்களின் (விலங்குகளின்) ஊணை/மாமிசத்தை உண்ணுபவர்கள். அவர்களுடைய மனமும் இரக்கமும் குற்ற உணர்ச்சியும் கருணையும் அற்றதாகவே இருக்கும்.ஊனுண்ணுவார் மனம் நல்லதை நினையாததையத் திரிகடுகப்பாடல், “கொலைநின்று தின்றொழுகு வானும்பெரியவர்
புல்லுங்கால் தான்புல்லும் பேதையும் – இல்லெனக்கொன்று
ஈகென் பவனை நகுவானும் இம்மூவர்
யாதும் கடைப்பிடியா தார்.” என்று சொல்லி, கொலைநின்று தின்றொழுகுதலை அறநெறி நில்லாரின் முதற்குற்றமாகக் கூறுகிறது.

மேலும்: அஷோக் உரை

பரிமேலழகர் உரை
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் - கொலைக் கருவியை தம் கையில் கொண்டவர் மனம் அதனால் செய்யும் கொலையையே நோக்குவதல்லது அருளை நோக்காதவாறு போல, ஒன்றன் உடல் சுவை உண்டார் மனம் நன்று ஊக்காது - பிறி்தோர் உயிரின் உடலைச் சுவைபட உண்டவர் மனம் அவ்வூனையே நோக்குவது அல்லது அருளை நோக்காது. (சுவைபட உண்டல், காயங்களான் இனிய சுவைத்து ஆக்கி உண்டல். இதனான் ஊன் தின்றார் மனம் தீங்கு நினைத்தல் உவம அளவையால் சாதித்து, மேலது வலியுறுத்தப்பட்டது.).

மணக்குடவர் உரை
ஆயுதம் கையிற்கொண்டவர் நெஞ்சுபோல் நன்மையை நினையாது: ஒன்றினுடலைச் சுவைபடவுண்டார் மனம்.

மு.வரதராசனார் உரை
ஓர் உயிரின் உடம்பைச் சுவையாக உண்டவரின் மனம் கொலைக்கருவியைக் கையில் கொண்டவரின் நெஞ்சம் போல் நன்மையாகி அருளைப் போற்றாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை
கத்தியைத் தன் கையில் பிடித்திருப்பவரின் மனம், இரக்கத்தை எண்ணிப் பாராதது போலப் பிறிதொரு உடலைச் சுவைத்து உண்டவரின் மனமும் இரக்கத்தை எணணாது.

025 அருளுடைமை

பால் - அறத்துப்பால்
இயல் - துறவறவியல்
அதிகாரம் - அருளுடைமை

சுட்டியை தட்டுக (குறளே இங்கு சுட்டி)

குறள் 241
அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் 
பூரியார் கண்ணும் உள

குறள் 242
நல்லாற்றான் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை

குறள் 243
அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல்

குறள் 250
வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின் 
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து

பதிவு வரிசை